Den hemmelige svinestreg

Revisorer har konstateret udbredt bilagsfusk med EU-midler i en række projekter i Videncenter for Svineproduktion. Fødevareministeriet har for et halvt år siden i stilhed lukket sagen uden at anmelde den til bagmandspolitiet eller EU, og ministeriet har valgt kun at undersøge en meget begrænset del af centrets projekter. Efter at der har været lukket for pengekassen i to år, må Seges, som centret hedder i dag, igen modtage EU-støtte.

Straks alarmen lød fra Deloitte, trådte direktør Søren Gade i karakter.

Revisionsfirmaet havde meddelt, at der var konstateret “væsentlige fejl” i et projektregnskab i Videncenter for Svineproduktion (VSP). Som administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer, der driver VSP, var det Søren Gades opgave at agere. Som direkte ansvarlig chef for direktøren i VSP havde Søren Gade også al mulig grund til at tage affære.

Søren Gade - i dag gruppeformand for Venstre - kunne ikke styre økonomien i Landbrug & Fødevarer.

Søren Gade – i dag gruppeformand for Venstre – kunne ikke styre økonomien i Landbrug & Fødevarer.

Den dag i december 2013 kunne direktøren dog ikke vide, at sagen om misbrug af 632.000 kr i EU-midler i et enkelt projekt ville svulme op, så den kom til at koste landbrugets private interesseorganisation mange millioner kroner i tilbagebetaling og tabt støtte i to år.

Ni måneder senere var kæmpeunderskuddet også en del af baggrunden for den ledelsesrokade, der reducerede Søren Gade til chef for de bonede gulve – uden ansvar for organisationens økonomi. Det fik Søren Gade til at forlade Landbrug & Fødevarer.

L&F-formanden Martin Merrild var chokeret over Gades manglende økonomistyring og udtalte til Jyllands-Posten:

“Vi budgetterede med et nul-resultat i 2013, men kom ud med et minus på 53 mio. kr.”

Styrelsen lukker pengekassen

Revisionsfirmaet Deloitte konstaterede tilbage i december 2013 fejl i regnskabsaflæggelsen for et EU-støttet projekt, som var formidlet gennem NaturErhvervstyrelsen i Fødevareministeriet.
Allerede i processen med “indhentning af dokumentation” havde Deloitte konstateret, at der var “fejl i en række udgifter af en ikke uvæsentlig størrelse”, som det senere – i oktober 2015 – blev beskrevet i Deloittes “Notat om ikke-godkendte udgifter i VSP-undersøgelsen og hvorvidt der er tegn på forsætlige uregelmæssigheder“.

Alarmen går i december 2013

NaturErhvervstyrelsen var straks blevet alarmeret, og derfra gik der besked den 19. december 2013 til Søren Gade. Han fik at vide, at revisionen havde konstateret fejl i 15 ud af 90 bilag, altså hvert sjette bilag kunne ikke accepteres, skriver Seges i dag på sin hjemmeside.

Ordet “fejl” i denne særlige kontekst skulle senere vise sig at dække over en broget vifte af uacceptable posteringer i form af alt fra ikke-eksisterende bilag, store mængder fejlkonterede løntimer og rejser, bunker af uberettigede konsulentudgifter, fejlkonterede indkøb af materialer, etc.

Dan Jørgensen (S) overtog taburetten som ny fødevareminister fra partifællen Karen Hækkerup fem dage før ministeriet fik notatet. I modsætning til hende var dette hans første ministerpost.

Dan Jørgensen (S) overtog taburetten som ny fødevareminister fra partifællen Karen Hækkerup fem dage før ministeriet fik notatet om fejl i et projekt. I modsætning til hende var dette hans første ministerpost.

Fødevareministeriet besluttede at give Søren Gade og Videncenter for Svineproduktion en bemærkelsesværdig chance for selv at gøre rent bord. Man aftalte også at holde tæt, så hverken bagmandspoliti eller offentligheden fik noget at vide. Dog stoppede NaturErhvervstyrelsen alle yderligere udbetalinger til VSP. Det skete den 20. december 2013.

Direktøren for Videncenter fyres

Så gik administrerende direktør Søren Gade i gang med at rydde op. En af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder PwC (PriceWaterhouseCoopers) blev hyret til at foretage en ekstern analyse af regnskaberne for alle VSP-projekter fra årene 2007-2013, der var finansierede med EU-midler.

Resultatet forelå en måned senere og udløste en større katastrofe.

PwC afleverede sin rapport den 27. januar 2014 klokken 18.00 til Søren Gade, og dagen efter klokken 10.00 til NaturErhvervstyrelsen. I rapporten, der var udformet som et diasshow med 25 billeder, gjorde PwC intet for at skjule de massive fejlposteringer, der gjaldt 12 af de 13 projekter. De var af en sådan karakter og omfang, at de ikke kunne bortforklares.

VSP-direktør Nicolaj Nørgaard blev fyret med det samme.

VSP-direktør Nicolaj Nørgaard blev fyret med det samme.

Søren Gade handlede resolut. Samme aften gik han på TV2 i primetime og åbenbarede skandalen. Med dyb alvor tilstod han alt, men tilføjede straks, at den direkte implicerede VSP-direktør Nicolaj Nørgaard allerede var fyret, og at L&F havde en check parat på 19 mio. kr. som tilbagebetaling for uberettiget støtte, bod og renter til NaturErhvervstyrelsen.

Sådan kom historien til at lyde i det meste af pressen, men hvad var der egentlig foregået, og hvad gemte der sig bag begrebet “uberettiget støtte”?

Videncenter for Svineproduktion valgte at tale om beløb, der var “konteret på forkerte projekter” i en pressemeddelelse samme dag.

PwC beskrev de samme beløb en smule mere nuanceret som “kontering af omkostninger, der ikke har vedrørt projektet”, “kontering af aktiviteter, som har ligget ud over projektets oprindelige beskrivelse”, og “fejl i registreringen af timer og mangelfulde beskrivelser på udgifter”.
Pengene var simpelthen brugt til noget helt andet, end de var bevilget til, og der var konteret masser af ekstra løntimer, konsulenthonorarer, rejseudgifter og materialeindkøb på projekter, hvor de aldrig havde hørt hjemme.

De ansatte i Videncenter for Svineproduktion havde brugt EU-millionerne, som om det var centrets egne penge og derefter drysset udgiftsbilagene ud over projekterne.

Med et par skrammer i lakken, en fyret VSP-direktør og en økonomisk bet på 19 mio. kr. var sagen afsluttet, før den overhovedet var begyndt. Det mente direktør Søren Gade den aften på TV2. Nu gjaldt det om at se fremad. Så glat gik det bare ikke.

Frygten for EU’s svindelkontor OLAF

Mistanke om svindel med EU-midler er en særdeles alvorlig anklage, som den særlige antikorruptionsenhed OLAF efterforsker med stor nidkærhed for Europa-Kommissionen.

I OLAF-agenternes håndbog defineres svindel bl.a. ved, at “en uregelmæssighed er en handling, der ikke er i overensstemmelse med EU’s regler, og med potentiel negativ indvirkning på EU’s finansielle interesser, men som kan bygge på reelle fejl begået af støttemodtagere eller af myndigheder med ansvar for udbetalingen. Hvis en uregelmæssighed begås forsætligt, er der tale om svig.”

Frygten for EU-revisorerne i OLAF påvirkede stemningen i Fødevareministeriet, hvor medarbejderne under sagsbehandlingen gentagne gange diskuterede, om der kunne være tale om

Frygten for EU-revisorerne i OLAF påvirkede stemningen i Fødevareministeriet og NaturErhvervstyrelsen.

Den sidste sætning er den vigtigste. Det er menneskeligt at fejle, medgiver OLAF, men gør du det med forsæt, kommer vi efter dig.

I sommeren 2012 havde den daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) modtaget en uhørt stor EU-sanktion på 750 mio. kr., som straf for sløseri, sjusk og mangelfuld kontrol med landbrugskassens midler. Denne pinlige dom havde betydet en vældig oprustning i hele kontrolapparatet, der overvåger landbrugets milliardtilskud.

Selv om PwC havde analyseret de mistænkelige regnskaber, og selv om Søren Gade havde fyret direktøren og lovet tilbagebetaling af 19 mio. kr., turde ministeriet ikke lukke sagen.

Fødevareministeriet besluttede at lade foretage sin egen uvildige undersøgelse af uregelmæssighederne eller “misbruget af EU-støtte”, som nyhedssiden Altinget.dk kaldte det, da den to måneder senere stillede skarpt på sagen.

Revisor i dobbeltrolle

NaturErhvervstyrelsen fandt det praktisk at hyre Deloitte til at gennemføre en kritisk afprøvning af regnskaberne. Deloitte var i forvejen nært knyttet til styrelsen som ekstern revisor af bl.a. EU-projekterne hos Videncenter for Svineproduktion. Der var så den hage ved valget, at Deloitte tidligere havde revideret og udstyret de selvsamme regnskaber hos VSP med en blank revisorerklæring uden anmærkninger.

Det kunne være problematisk, mente Lars Bo Langsted, professor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, da Altinget.dk forelagde ham problemet den 27. marts 2014.

“Selvfølgelig kan det være billigere at sende Deloitte afsted, fordi de kender systemet hos Landbrug & Fødevarer. Men det er jo ikke specielt betryggende, når de en gang har forsynet regnskaberne med en påtegning,” sagde Lars Bo Langsted til Altinget.dk.

Han understregede, at det formentlig ikke ville være i konflikt med revisorlovens krav til habilitet, så længe undersøgelsen ikke skulle munde ud i noget, som Deloitte skulle påføre en revisorerklæring. Det ville i givet fald bringe selskabet på kant med reglerne mod egenrevision.

Imidlertid havde NaturErhvervstyrelsen vurderet, at netop Deloitte ville være at foretrække, da det var dem, der i første omgang opdagede misbruget hos VSP.

Sådan forsvarede Fødevareminister Dan Jørgensen (S) beslutningen, da han 28. april 2014 svarede Enhedslistens Per Clausen, som ønskede en forklaring på Deloittes dobbeltrolle.

Fejl i tusindvis: 1.892 ikke godkendte bilag

Deloitte gennemførte sin egen undersøgelse af de 13 regnskaber, men kun for perioden 2011-13. Arbejdet var også gjort betydeligt lettere, da et meget stort antal udgiftsbilag på forhånd var trukket tilbage af VSP som konsekvens af PwC-analysen.

Eller sagt på en anden måde – før Deloitte gik til opgaven, havde VSP fået lov til at gennemgå alle udgiftsbilag og “korrigere” disse i samarbejde med PwC, dvs. fjerne alle tvivlsomme bilag.

Resultatet var alligevel foruroligende. Hvor PwC havde fundet fejl i bilag for 6,35 mio. kr., eksploderede beløbet under Deloittes gennemgang. Der blev “konstateret et usædvanligt stort antal transaktioner, der ikke kunne godkendes”, og ifølge revisornotatet opdagede PwC og Deloitte tilsammen 1.892 ikke-godkendte udgiftsbilag i de 13 undersøgte projekter, som førte til et yderligere tilbagebetalingskrav til Landbrug & Fødevarer på 18,6 mio. kr. ud af udbetalte støttebeløb på 39,3 mio. kr.

11.000 løntimer opgjort skønsmæssigt

Helt trygge var NaturErhvervstyrelsen tilsyneladende ikke ved PwC-analysen, så der blev også foretaget 73 stikprøver i de allerede fjernede bilag. De afslørede, at “uregelmæssighederne” hovedsageligt dækkede over bl.a. timeforbrug opgjort på baggrund af skøn (“en meget kritisabel og grov tilsidesættelse af gældende regler”, ifølge Deloitte), fejlregistrering af timer, fejlkontering af udgifter, flytning af timer fra et projekt til et andet og mangelfuld eller manglende dokumentation.

En af de helt store “fejl” var 11.000 løntimer, der var opgjort skønsmæssigt eller fejlkonterede, dvs. de hørte ikke hjemme i projekterne. Antallet modsvarer syv heltidsstillinger i et år, som det fremgår af Deloittes “Notat om ikke-godkendte udgifter i VSP-undersøgelsen og hvorvidt der er tegn på forsætlige uregelmæssigheder”. Notatet blev afleveret til intern brug i NarturErhvervstyrelsen den 27. oktober 2015.

Direktøren forduftede

Tilladelsen til at rense regnskaberne før den officielle Deloitte-undersøgelse gik i gang, blev siden hen nedtonet, og i en resumerende redegørelse fra NaturErhvervstyrelsen til departementet den 13. august 2015 er oplysningen helt væk. PwC nævnes overhovedet ikke i resumeet, hvor det fejlagtigt hævdes, at kun Deloitte har undersøgt regnskaberne. Resumeet er udfærdiget af fuldmægtig Michael Baumgarten fra Center for Tilskudsudbetaling.
Resten af 2014 og de første ni måneder af 2015 gik med disse undersøgelser. Undervejs var der hyppig kontakt og møder mellem Deloitte og Landbrug & Fødevarer, der beredvilligt assisterede bogholderne med opklaringsarbejdet. Trods mistanken om svindel for millioner blev politiet dog aldrig kontaktet, og ingen interesserede sig for at udspørge den fyrede direktør Nicolaj Nørgaard eller høre direktør Søren Gades version.

Nicolaj Nørgaard forduftede simpelthen den 28. januar 2014 med sin fyreseddel i hånden, og Søren Gade forlod Landbrug & Fødevarer i september 2014, så begge slap helskindet ud af miseren.

I dag er Nicolaj Nørgaard direktør for Danske Svineproducenter, og Gade er vendt tilbage til politik som gruppeformand for Venstre i Folketinget. Undervejs udskiftede Landbrug & Fødevarer også VSP-navnet ud med Seges.

55 mio. kr i bet til bønderne

Den 27. oktober 2015 afleverede Deloitte sit notat. Tre dage senere var NaturErhvervstyrelsen endelig klar med sin samlede vurdering af misbruget. Den blev afsendt fredag eftermiddag den 30. oktober 2015 til Landbrug & Fødevarer.

Det helt afgørende spørgsmål var, om de 11.000 fejlkonterede løntimer og de 1892 ikke-godkendte bilag til en samlet værdi af knap 20 mio. kr. kunne betragtes som forsætlige uregelmæssigheder. Hvis ja, så skulle bagmandspolitiet og OLAF-revisionen jo alarmeres, og både Nicolaj Nørgaard og Søren Gade ville blive hentet ind i søgelyset.

Svaret var nej.
Sagt på normalt dansk af den erfarne Aarhus-revisor Jens Thoft:

Objektivt set er det helt galt, hvad VSP har foretaget sig, men nu tager vi de venlige briller på og betænker, at det kun er EU, der er blevet snydt, og at ingen bortset fra VSP og Landbrug & Fødevarer har beriget sig, og at der ikke har været tale om fråds, ja så synes vi ikke, det er så slemt, at man kan tale om fortsæt. Men som skrevet står er det en helt subjektiv betragtning.

Alt i alt havde sagen kostet Landbrug & Fødevarer 55 mio. kroner, sagde formanden for L&F, Martin Merrild, fem dage senere, da han fremlagde årsregnskabet for 2014 for de landbodelegerede i Herning, den 5. november 2015.

Ifølge formanden skyldtes de 55 mio. kroner forkert bogføring af landdistriktsmidler foretaget i VSP, samt at NaturErhvervstyrelsen smækkede kassen i for støtte til nye projekter i 2014.

Martin Merrild understregede i Landbrugsavisen, at alle pengene var gået til faglige projekter.

Vi mangler dog stadig at få at vide, hvad sagen har kostet landbrugsorganisationen i 2015.

Ingen presse

Mere kom der ikke ud af sagen. Ingen anmeldelser til OLAF eller bagmandspolitiet. Ingen yderligere gennemgang af projekter i Landbrug & Fødevarer. Ingen presseomtale.

NaturErhvervstyrelsen havde allerede i august 2015 forberedt sit “presseberedskab”, da seks journalister løbende havde begæret aktindsigt i sagen.
NaturErhvervstyrelsen udsendte aldrig selv nogen pressemeddelelse om sagens afslutning. Beredskabet kom ikke til anvendelse. Ingen medier havde noget at spørge om.

I en mail af 25. januar 2016 skriver fuldmægtig Michael Baumgarten, Center for Tilskudsudbetaling, hvorfor undersøgelsen ikke er offentliggjort.

Artiklen er baseret på en aktindsigt i sagen hos NaturErhvervstyrelsen og udarbejdet med faglig bistand fra Jens Thoft, revisor HD & BA, Aarhus.