Vedtægter for den almennyttige forening Investigative Reporting Denmark

§ 1 Formål

Foreningens formål er at drive et dansk center for undersøgende journalistik, Investigative Reporting Denmark. Centret er først og fremmest en vagthund for at kontrollere magthaverne. Centret undersøger de vigtige historier, som andre medier typisk ikke løfter. Centret tager svær information og gør den lettilgængelig. Centret er et vigtigt element for at hjælpe borgerne med at informere sig om samfundet og bevare og udvikle det danske demokrati.
Centret samarbejder med andre i ind- og udland om opgaverne, og det udvikler metoderne i undersøgende journalistik, specielt inden for aktindsigt og crossborder reporting, samt udvikling og brug af ny teknologi til research og formidling af undersøgende journalistik ikke mindst med de nye muligheder for interaktiv journalistik.

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Aarhus.

§ 3 Optagelsesbetingelser og eksklusion
Nuværende og kommende ansatte og journalister på centret og dets udgivelser samt af centrets rådgivningsgrupper kan være medlemmer af foreningen.
Eksklusion kræver mindst to tredjedele af stemmerne på den ordinære generalforsamling.

§ 4 Kontingent
Kontingent fastsattes af generalforsamlingen. Ved oprettelsen er det 100 kroner om året.

§ 5 Finansiering
Foreningen skaffer midler via private fonde, offentlig støtte, private bidrag, medlemsbidrag, evt. salg og andre muligheder for finansiering, som ikke er i strid med den journalistiske integritet. Foreningen er non-profit, eventuelle overskud skal bruges til at drive og udvikle projektet, og overskud fra et år, kan henlægges til efterfølgende år.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes en gang om året i første halvdel af året. Generalforsamling indkaldes med mindst en måneds varsel ved e-mail til medlemmer og opslag på hjemmesiden.
Generalforsamlingens er foreningens øverste myndighed.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indleveres til bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamling.
Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, foretages afstemning ved almindelig flertal blandt de tilstedeværende.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling indeholder:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning over årets aktiviteter. Den redaktionelle rådgivningsgruppes beretning.
Regnskab
Forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, redaktionel rådgivningsgruppe og revisor.
evt.

§ 7 Bestyrelse
Bestyrelsen skal virke professionelt. Den skal samle kompetencer fra drift af foreninger, økonomi, internationale forhold, jura (især mediejura) og informationsteknologi. Bestyrelsen mødes som udgangspunkt fire gange årligt. Dens opgave er at følge centrets dispositioner, herunder ansatte/afskedige ledelelsesansvarlige på centret. Bestyrelsen har ansvaret for alle de ikke-journalistiske/redaktionelle dispositioner på centret.
Det er ikke en betingelse at være medlem af foreningen for at kunne blive bestyrelsesmedlem.

§ 8 Redaktionel rådgivningsgruppe
Den redaktionelle rådgivningsgruppe kan fastlægge overordnede retningslinjer for det redaktionelle indhold. Centrets ledelsesansvarlige skaber en arbejdsgang for samarbejde omkring indholdet med denne gruppe.
Det er ikke en betingelse at være medlem af foreningen for at kunne blive medlem af den redaktionelle rådgivningsgruppe.

§ 9 Regnskab
Foreningen fører en konservativ praksis med placering af midler og økonomisk drift. Regnskab følger de af revisor anbefalede regnskabsprincipper for almennyttige foreninger. Regnskab er offentligt tilgængeligt.

§ 10 Tegningsregler
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til evt. ledelsesrepræsentanter i foreningen.

§ 11 Vedtægtsændringer
Disse vedtægter er foreningens første. I forbindelse med en startbevilling til centret skal de gennemgås af en advokat og en revidering i i overensstemmelse med advokatens forslag behandles på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12 Opløsning
Foreningens opløsning kræver mindst to tredjedele af stemmerne på generalforsamlingen. I tilfælde af et økonomisk overskud ved opløsningen fordeles det efter bestyrelsens beslutning til non-profit foreninger i Danmark eller udlandet med samme overordnede formål som Investigative Reporting Denmark.

(Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 12. december 2012 i Aarhus og revideret på generalforsamlingen den 11. marts 2014.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *